Sprid kärleken
Mats Löfving Fru
Mats Löfving Fru

Mats Löfving Fru – Polismästaren Mats Löfving har brutit sin tystnad om skandalen som han är indragen i. I en intervju med Expressen underströk han hur svår situationen var.Det händer saker som jag inte känner igen eller förstår.Han säger att han har stor respekt för att andra har blandat sin smärta med hans egen.

Löfving anklagas för mutor för att ha gett Linda Staaf jobb som Noa-sekreterare och återigen för att ha gett henne ett jobb efter att ha gett henne muta i form av en t-shirt.Det hela började sprängas i början av december och han har fortfarande inte svarat på mediafrågor. En pauspresentation är planerad till nästa vecka.

Löst på ett innerligt sätt: Utredningen avstannade under drygt ett rs tid I en klagarledd förundersökning om misshandel m.m. och under cirka ett r och nio mnader I en polisledd förundersökning om skadegörelse. De skulle inte ha försonats trots att alla ärenden såg samma händelse utspela sig. Jag är kritisk till den bristfälliga samordningen och de alltför långa väntetiderna för att anspråk ska behandlas i ärendena, som båda kan lagstiftas av polismyndigheten även om målsäganden inte kan undgå kritik.

I en anmälan till JO i december 2009 påstod en man vid namn Niclas E. att han felaktigt anklagats för brott av polisen i hans region i stergötland. Han avslöjade bland annat att hans exfru hade lämnat in en försvunningsanmälan om honom i december 2007 och att polisen först hade kontaktat honom två år senare.

Rättegången i Linköpings tingsrätt, målsägandekammaren, mål nr AM-141939-07, antogs och beviljades. Bland resultaten av dessa affärer var de som listas nedan. Samma dag som Niclas E:s före detta fru gjorde en anmälan om våld i hemmet mot honom (K53870-07) gjorde hon även en anmälan om Niclas misshandel och försök att begå våld i hemmet mot henne (K53858-07).

I den efterföljande eran antecknades han som allvarligt felidentifierad. Båda världarna påverkades av samma händelsekedja. Polismyndigheten lade ner sin utredning om sabotaget i februari 2009. Bara ett samtal med Niclas E., som ägde rum samma dag som nedläggningsbeslutet gjordes, verkar ha varit en utredningstgärden på den tiden. I motsats till konstaterandet att skadan orsakats avsiktligt, fann utredningen av möjliga fall av felaktig hantering inga bevis för att några rättelseåtgärder vidtagits mellan januari 2008 och november 2009.

Mats Löfving, polismästaren i Linköping, presenterade i ett remissvar en sammanfattning av uppgifter som Linköpingspoliskommissarie Jan Staaf samlat in.Nedan följer en sammanfattning av den bevisning som Jan Staaf har tillfört, specifikt rörande handläggningen av ärendet om den efterföljande skadan. I samband med en rotelgenomg i februari 2009 upptäckte biträdande kommissarie Joakim Jäderstig att en ansökan hade lämnats in i myndighetens arkiv.

Efter att ha pratat med uppdragets donator, Niclas E., som sa att han inte ville driva armadan framåt, avbröt Joakim Jäderstig utredningen. Joakim Jäderstig kände inte till att det fanns några andra registreringar kopplade till samma belastning.Jan Staafs insikter belyser följande när det gäller hanteringen av felaktig hantering av medel och andra relaterade frågor.

Mats Löfving Fru

Under en intervju med Krinsp. Hkan Törnroth, överpastor i Linköping, den 12 december 2010 framkom följande punkter:Hkan Törnroth jobbade nattpass på fängelset dagen innan sonen föddes. Törnroth träffade H.T. på Linköpings polisstation inte ens 24 timmar efter händelsen.

Den 24 januari 2008 sköt Törnroth en vittnesförhör i ärendet. Inget gjordes för att rehabilitera området efter förhandlingen förrän i slutet av 2009, då Törnroth aktivt sökte upp Niclas E. via telefon och brev. Före den 27 november 2009 var K. Olof Danielsson undersökningsledare vid Linköpings tingshus (klagarkammaren).

Därefter tog kanslichef Ronny Tärning kontrollen över utredningsgruppen. Törnroth tvivlar på att förundersökningsledaren gett honom några skriftliga instruktioner. Törnroth innehåller alltid instruktioner från målsägande i form av en utredningsakt. Inga skriftliga direktiv ingår dock i lagen.

Törnroth har inte heller något minne av att ha fått några uttryckliga instruktioner från utredningsledaren. Törnroth är för upptagen för att göra tjänsteanteckningar på gärningen när han får statliga order. Lagen innehåller inte alla möjliga anteckningar. Törnroth förklarade att han hade många åtaganden och mycket arbete att göra under den nuvarande tidsramen. Han har haft mycket på gång på en gång och har kämpat för att komma på vad han ska prioritera.

Vid möte med enhetschefen för äldreomsorgen kommissarie Bo sterberg den 13 januari 2010 framkom följande i huvudmålet:Niclas E. lämnade in en skadeanmälan den 13 december 2007, men den kombinerades inte med den anmälan om stöld som hans far gjorde tidigare samma dag (0500-K53858-07). Skadegörelsebrottet borde ha bekämpats på målsägandens sida samtidigt som klagomål gjordes om det påstådda brottet.

Det har inte funnits någon tydlig förklaring till varför de två sidorna inte har kunnat komma samman. Chefens roll är att se till att anställda är rättvist kompenserade enligt deras kompetens, erfarenhet och arbetsbelastning. Entreprenören är också fullt ansvarig för sin egen arbetsbelastning och synligheten av eventuella forskningsförbättringar inom premierade områden. Om utredningsledaren inte ger honom specifika instruktioner måste han ta initiativ till att ta upp det själv.

Rätteggsbalkens regler om insyn har inte följts och inte heller polismyndighetens tjänstedirektiv för ansvar och debriefingsrutiner i brottsärenden (saknr. 400-2). Enhets- och rotelcheferna har varit alltför försiktiga med sin hantering av ärendena. Det har gått för lång tid mellan falsklarmet om ett bombdåd och beslutet att kontakta Niclas E. för information om händelsen. Som nämnts ovan spelar poliskåren en unik roll i att medla tvister som rör våldshandlingar. Harmonin har brutits tills vidare. Regeringen kommer att se över sina ransoneringsförfaranden på grund av problemets påträngande karaktär.

Polisavdelningen är särskilt oroad över den långa handläggningstiden för de saknade varorna eftersom det å ena sidan utgör ett brott i förtroendet mellan parterna och å andra sidan har avdelningen nyligen beslutat att utfärda ett tjänstedirektiv som beskriver förfarandena för hantering av stöldgods. Regeringen är medveten om att JO har framfört oro för långvarigt handhavande i ett antal fall. Polisavdelningens hantering av de två aktuella utredningarna är oacceptabel, därför kommer avdelningen att upprätthålla de regler och förfaranden som redan finns på plats.

Mats Löfving Fru
Mats Löfving Fru

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Innehållet är skyddat !!